Rozliczanie za dostarczanie ciepła odbiorcom

Dla naszych odbiorców comiesięcznie wystawiane są dwie faktury:

 

  1. faktura za energię cieplną - opłata stała
  • opłata przesyłowa stała (MW)
  • Moc zamówiona Veolia (MW)

 

  1. faktura za energię cieplną - opłata zmienna
  • opłata przesyłowa zmienna (GJ)
  • opłata za ciepło Veolia (GJ)
  • opłata za nośnik ciepła (ubytki)(m3)

 

Faktura za energię cieplną - opłata zmienna wystawiana jest na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i obowiązującej taryfy dla ciepła.

Taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie zasad i przepisów zawartych w ustawie Prawo Energetyczne. Cena ciepła jest kalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych, jakie poniesie przedsiębiorstwo energetyczne wnioskujące o taryfę.

 

Moc zamówiona

Największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zamówiona moc cieplna oznacza ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz warunkami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Zamówiona moc cieplna nie może być określona przez odbiorcę w sposób dowolny, powinna być ustalona zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz obowiązującymi postanowieniami Polskich Norm. Zmiana mocy zamówionej powinna być potwierdzona projektem technicznym instalacji c.o. oraz c.w.u. lub audytem energetycznym.

Nieuzasadnione obniżenie przez odbiorcę zamówionej mocy cieplnej i wynikająca z tego zmiana obliczeniowego natężenia przepływu wody sieciowej spowodują, że ilość ciepła dostarczanego do obiektu będzie niewystarczająca do pokrycia potrzeb cieplnych ogrzewanego obiektu.

 

demo270Witamy w dziale ofertowym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zakresem oferowanych przez nas usług, dedykowanych odbiorcom prywatnym i przedsiębiorstwom.

Zapraszamy do współpracy!

Więcej o: Oferta