Rozliczanie za dostarczanie ciepła odbiorcom

Dla naszych odbiorców comiesięcznie wystawiane są dwie faktury:

 

  1. faktura za energię cieplną - opłata stała
  • opłata przesyłowa stała (MW)
  • Moc zamówiona Veolia (MW)

 

  1. faktura za energię cieplną - opłata zmienna
  • opłata przesyłowa zmienna (GJ)
  • opłata za ciepło Veolia (GJ)
  • opłata za nośnik ciepła (ubytki)(m3)

 

Faktura za energię cieplną - opłata zmienna wystawiana jest na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i obowiązującej taryfy dla ciepła.

Taryfa dla ciepła jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie zasad i przepisów zawartych w ustawie Prawo Energetyczne. Cena ciepła jest kalkulowana na podstawie kosztów uzasadnionych, jakie poniesie przedsiębiorstwo energetyczne wnioskujące o taryfę.