TARYFA DLA CIEPŁA

Nr 1/2001

Zatwierdzona przez URE decyzją nr OLB - 820 / 261 - A / 5 / 2001 / III / AW z dnia 3 lipca 2001 

CZĘŚĆ 1
Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555),

2) rozporządzenie taryfowe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 2000 r. Nr 96 poz. 1053),

3) rozporządzenie sieciowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego
i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2000 r. Nr 72, poz. 845),

4) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej,

5) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródłem ciepła do obiektów, należące 
do przedsiębiorstwa energetycznego,

6) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych 
za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem,

7) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urządzenia, służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

8) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka 
w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych,

9) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych,

10) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

 

CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji oraz obrocie ciepłem w zakresie udzielonych koncesji:

1) na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/22/261/4/2/98/BK z dnia 1.09.1998 r
2) na obrót ciepłem Nr OCC/8/261/4/2/98/BK z dnia1.09.1998 r.Źródłem ciepła jest Elektrociepłownia "GIGA" Sp.z o.o. w Świdniku.

 

CZĘŚĆ 3

Charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców na grupy

Ciepło dostarczane jest odbiorcom na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.Występują cztery grupy odbiorców zasilanych z jednej wydzielonej sieci ciepłowniczej:

A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych stanowiących własność i eksploatowanych przez "PEC",

B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez "PEC", natomiast instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę,

C - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z indywidualnych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez "PEC",

D - odbiorcy samodzielnie eksploatujący własne węzły cieplne.

 

CZĘŚĆ 4

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 

Zgodnie z § 7 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia taryfowego w rozliczeniach z odbiorcami stosowane są następujące stawki opłat

 

Stawki opłat

Jednostka miary

A

B

C

D

  1. Stawka opłat za usługi przesyłowe

zł/MW/rok netto

17292,96

13289,28

12644,64

7994,88

Stawka opłat za usługi przesyłowe-rata miesięczna

zł/MW/m-c netto

1441,08

1107,44

1053,72

666,24

Stawka opłat za usługi przesyłowe

zł/MW/rok brutto

21097,41

16212,92

15426,46

9753,75

Stawka opłat za usługi przesyłowe-rata miesięczna

zł/MW/m-c brutto

1758,12

1351,08

1285,54

812,81

2. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ
 netto

5,64

6,45

5,45

3,25

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ
 brutto 

6,88 

7,87 

6,65 

3,97 

3.

Stawka rocznej opłaty abonamentowej

netto

227,40

227,40

227,40

227,40

brutto

277,43

277,43

277,43

277,43

 4. Stawka opłaty abonamentowej – rata miesięczna

zł/pkt. pom netto

18,95

18,95

18,95

18,95

Stawka opłaty abonamentowej – rata miesięczna

zł/pkt. pom brutto

23,12

23,12

23,12

23,12

Stawki opłat za przyłącze do sieci ciepłowniczej. Podstawą kalkulacji stawek opłat za budowę przyłączy, wykonanie przejścia przyłącza przez ścianę odbioru i rozbudowę sieci ciepłowniczej są kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, ceny jednostkowe robót budowlanych oraz ceny czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 119 z 1998 r. , poz. 773 i 1999 r. Nr 45, poz. 437), obowiązujące w dniu zawarcia umowy o przyłączenie.

W razie powierzenia wykonywania przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za budowę przyłączy, wykonywanie przejścia przyłącza przez ścianę obiektu i rozbudowę sieci może być koszt prac projektowych 
i budowlano-montażowych niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 1

 

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat przedstawione w części 4 dla przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym na podstawie kosztów jednostkowych.

 

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania stawek opłat.

Zakres usług świadczonych dla poszczególnych grup odbiorców.

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła 
i umowie o świadczenie usług dodatkowych.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców.

Ustalane w niniejszej taryfie stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia sieciowego.W przypadkach:     - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
     - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
     - udzielania bonifikat i upustów,
     - nielegalnego poboru ciepła
stosuje się postanowienia rozporządzenia taryfowego.

 

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzenia zmian stawek opłat

Zasady wprowadzenia zmiany stawek opłat ustala się zgodnie z § 17 rozporządzenia taryfowego przy zastosowaniu współczynnika korekcyjnego w wysokości Xw = -25,4%. Odbiorcy będą zawiadamiani o wprowadzeniu nowych stawek opłat w formie pisemnej, w terminie co najmniej 14 dni przed ich zastosowaniem.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.