TARYFA DLA CIEPŁA

Nr 1/2003

Zatwierdzona przez URE decyzją nr OLB - 820 / 261 - A / 4 / 2003 / V / AW z dnia 30 czerwca 2003 

 

CZĘŚĆ 1

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie

 Użyte w taryfie pojęcia oznaczają: 

1) ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, oraz z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099, oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, i poz. 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 129, poz. 1102, Nr 135, poz. 1144, oraz z 2003 r. Nr 50 poz. 424 i Nr 80 poz. 718 ), 

2) rozporządzenie taryfowe - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. 2000 r. Nr 96 poz. 1053), 

3) rozporządzenie sieciowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczej, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2000 r. Nr 72, poz. 845), 

4) źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej, 

5) sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródłem ciepła do obiektów, należące do przedsiębiorstwa energetycznego, 

6) przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z obiektem, 

7) układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczone do stosowania urządzenia, służące do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła, 

8) zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, 

9) węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych, 

10) instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorców ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

 

CZĘŚĆ 2

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" w Świdniku Sp. z o.o prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła zakupionego od Elektrociepłowni "GIGA" Spółka z o.o. w Świdniku. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki: 

- na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Nr PCC/22/261/U/2/98/BK z dnia 01.09.1998r.; 

- na obrót ciepłem - decyzja Nr OCC/8/261/U/2/98/BK z dnia 01.09.1998r.


 

CZĘŚĆ 3

Podział odbiorców na grupy taryfowe


 Ze względu na miejsce dostarczania ciepła wyróżniamy następujące grupy taryfowe: 

A - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych stanowiących   własność i eksploatowanych przez "PEC", 

B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez "PEC", natomiast instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorcę, 

C - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z indywidualnych węzłów cieplnych należących i eksploatowanych przez "PEC", 

D - odbiorcy samodzielnie eksploatujący własne węzły cieplne.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Spółka z o.o. dostarcza ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej.

 

CZĘŚĆ 4

Rodzaje oraz wysokość stawek opłat 

Dla odbiorców ciepła oprócz stawek opłat abonamentowych i stawek opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowane będą ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła wg taryfy ELEKTROCIEPŁOWNI - "GIGA" Spółka z o.o.

 

Stawki opłat

Jednostka miary

A

B

C

D

 1. Stawka opłat za usługi przesyłowe

zł/MW/rok netto

17498,78

15432,57

14039,67

8216,62

Stawka opłat za usługi przesyłowe-rata miesięczna

zł/MW/m-c netto

1458,23

1286,05

1169,97

684,72

Stawka opłat za usługi przesyłowe

zł/MW/rok brutto

21348,51

18827,74

17128,40

10024,28

Stawka opłat za usługi przesyłowe-rata miesięczna zł/MW/m-c brutto

1779,04

1568,98

1427,37

835,36

2. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ
 netto

5,88

4,51

5,60

5,64

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ
 brutto 

7,17

5,50

6,88 

3,92

3.

Stawka rocznej opłaty abonamentowej

netto

191,40

191,40

191,40

191,40

brutto

233,51

233,51

233,51

233,51

 4. Stawka opłaty abonamentowej – rata miesięczna

zł/pkt. pom netto

15,95

15,95

15,95

15,95

Stawka opłaty abonamentowej – rata miesięczna

zł/pkt. pom brutto

19,46

19,46

19,46

19,46

Opłaty za przyłączenie do sieci

 1) Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych cen jednostkowych robót budowlanych oraz czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 , pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984, Nr 197 poz. 1661, oraz  z 2003 r. Nr 2 poz. 16), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo energetyczne.

 2) W razie powierzenia wykonania usługi  w zakresie przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

 

CZĘŚĆ 5

Zasady ustalania stawek opłat
 

  Stawki opłat przedstawione w części 4 dla przesyłania, dystrybucji i obrotu ciepłem ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.

 

CZĘŚĆ 6

Warunki stosowania stawek opłat.

Zakres świadczonych usług  dla poszczególnych odbiorców. 

Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła i umowie o świadczenie usług przesyłowych.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców. 

1) Zawarte w taryfie stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia sieciowego.

 2)
W przypadkach:     - niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,
     - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
     - udzielania bonifikat i upustów,
     - nielegalnego poboru ciepła
     stosuje się postanowienia paragrafu 37 do paragrafu 45 rozporządzenia taryfowego.
   Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat netto (bez podatku od towarów i usług VAT).

 

CZĘŚĆ 7

Zasady wprowadzenia zmian stawek opłat

Zmiany stawek opłat dokonywane będą na zasadach określonych w rozporządzeniu taryfowym. Odbiorcy będą zawiadamiani o wprowadzaniu nowych stawek opłat w formie pisemnej, w terminie co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 30 czerwiec 2003 09:24 Super User